Tage & Söner, Sobacken Borås Energi & Miljö

Mylift levererar Liftar & minikranar till Sobacken

Vi är stolta över att få vara en del i detta projekt och tackar för förtroendet vi fått av flera av entreprenörerna på projekten i Borås, Sobacken.
Mer om projektet Sobacken, Borås (taget från Byggtjänst.se)
Borås Energi och Miljö kommer att på befintlig miljöanläggning Sobacken utanför Borås bygga ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Projektet påbörjas under våren 2015 och förväntas avslutas under 2018. På Sobacken finns idag avfallshantering, biogasproduktion och anläggningen invigdes 1994. Sobacken - kraftvärmeproduktion, avloppsrening och biogasframställning. Entreprenadformer - totalentreprenader. All leverans av material kommer ske enligt ABA 99. Total markyta - 20 hektar. Veolia Water Technologies AB, avloppsreningsverket. Purac AB, rötningsanläggningen. Veidekke AB, förberedande mark. Pannhusbyggnaden omfattar bottenplatta, stomme, fasader och tak för pannhus, turbinhall, rökgasrening och –kondensering, samt alla sekundära utrymmen för ställverk, transformatorer, fläktrum, elcentraler, trapphus och övriga kommunikationsutrymmen. I själva pannhallen ingår dock ej stålstomme och alla servicebjälklag, vilket levereras av pannentreprenören. Pannhusets preliminära yttermått uppskattas till c:a 55 x 58 m, med en högsta takhöjd på ca 45 m. En mindre solcellsanläggning skall monteras på pannhusets fasad.I anslutning till pannhuset skall en 80 m hög skorsten uppföras. I bränslehanteringssystemet ingår följande: Två stycken 24 m långa tippfickor, c:a 6 m djupa, med anslutning till bandtransportörer. En byggnad för bränsleberedning, c:a 10 x 13 m, höjd ca 13 m. Två stycken bränslesilos om vardera c:a 8000 m3. Den konformade takkonstruktionen ingår däremot i processleveransen. Alla betongfundament för bränsletransportörerna från tippfickor till pannhus, avstånd ca 500 m. Driftcentralen är placerad centralt i området, en byggnad på 2-3 våningar, totalt c:a 1700 m². Den innehåller, förutom själva kontrollrummet, även mekanisk verkstad, el- och instrumentverkstad, förrådsutrymmen, laborationslokaler samt utrymmen för el och automation. Omfattningen av personalbyggnaden är i dagläget oklart, men den ska placeras i anslutning till den befintliga personalbyggnaden. Troligtvis kommer det vara en restaurangdel, en kontorsdel samt omklädningsmöjligheter. Storleken på byggnaden är beroende av hur den totala bemanningen på Sobacken blir i framtiden. I anslutning till inkommande bränsleleveranser skall 2-3 fordonsvågar placeras samt en mindre vågbyggnad, dimensionerad för c:a 7 personer. För alla dessa objekt ingår alla byggnadsarbeten, liksom all installation av el och belysning, automation, VVS etc.
preloader